درخواست دوره آموزشی جدید توسط شرکت های همکار یا بانک

نام سازمان یا شرکت متقاضی:
حیطه فعالیت شرکت متقاضی دوره آموزشی:
نشانی سازمان متقاضی:
نام و سمت مسئول پیگیری :
تلفن تماس:
فاکس:
نام دوره (دوره ها):
تعداد شرکت کنندگان:
واحدهای محل خدمت شرکت کنندگان:
میزان تحصیلات شرکت کنندگان :
مدرک تحصیلی دکترا کارشناس ارشد کارشناس کاردان دیپلم زیر دیپلم
تعداد
میزان آشنایی شرکت کنندگان با موضوع دوره آموزشی:
اهداف مورد انتظار از برگزاری دوره (اهداف نظری وعلمی) :