فعالیت ها

  • ارائه آموزش در حوزه های ذیل:

o     دوره های تخصصی فناوری اطلاعات، شبکه و امنیت(ویژه کارشناسان)

o      مدیریت (بازآموزی مهارت مدیران)

o      آموزش های بانکداری، بانکداری الکترونیکی و مالی (ویژه کارشناسان)

o      دوره های عمومی و تخصصی زبان، زبان انگلیسی تجاری و زبان انگلیسی ویژه مدیران

  • برگزاری آزمون و صدور گواهینامه های معتبر