دومین دوره آموزشی توسعه نرم‌افزار چابک با چارچوب اسکرام

دومین دوره آموزشی توسعه نرم‌افزار چابک با چارچوب اسکرام


برگزاری دومین دوره آموزشی توسعه نرم‌افزار چابک با چارچوب اسکرام با حضور کارشناسان و مدیران شرکت‌های به‌پرداخت ملت، زیرساخت امن خدمات تراکنشی و مهندسی سیستم یاس ارغوانی

833
دوره آموزشی توسعه نرم‌افزار چابک با چارچوب اسکرام

دوره آموزشی توسعه نرم‌افزار چابک با چارچوب اسکرام


برگزاری دوره آموزشی توسعه نرم‌افزار چابک با چارچوب اسکرام با حضور کارشناسان نرم‌افزار شرکت‌مهندسی سیستم یاس ارغوانی در مرکز آموزش گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا

932
دوره‌های کوتاه‌مدت مدیریت ویژه کارشناسان

دوره‌های کوتاه‌مدت مدیریت ویژه کارشناسان


برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت مدیریت ویژه کارشناسان و مدیران میانی در مرکز آموزش گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا

589
سمینار راهکارهای Backup جهت سازمان‌های بزرگ

سمینار راهکارهای Backup جهت سازمان‌های بزرگ


برگزاری سمینار راهکارهای Backup جهت سازمان‌های بزرگ با حضور کارشناسان اداره کل امنیت و فرآوری داده بانک ملت و شرکت‌های بهسازان ملت، به‌پرداخت ملت، مهندسی سیستم یاس ارغوانی، زیرساخت امن خدمات تراکنشی و مهندسی نرم‌افزار شقایق

615
دوره آموزشی مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK

دوره آموزشی مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK


برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK با حضور کارشناسان و مدیران ارشد شرکت‌های بهسازان ملت و مهندسی سیستم یاس ارغوانی در مرکز آموزش گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا

803
دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی

دوره‌های آموزشی زبان انگلیسی


برگزاری آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی با حضور کارشناسان شرکت‌های بهسازان ملت و شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در مرکز آموزش گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا

824